health coaching

کوچینگ سلامتی و مراقبت از سالمندان

کوچینگ (Coaching) یک روش مهم براي تشویق افراد به رشد است. کوچ یک پشتیبان، مشوق و تأییدکننده توانایی‌هاي انسانی است. ماهیت آن پرورش مهارت‌ها براي رسیدن به اهدافی است که فرد آرزوي محقق شدن آنها را دارد. بنابراین، کوچینگ به افراد کمک می‌کند تا بفهمند که تغییر سازنده، انسان‌هایی با هوش عاطفی ایجاد می‌کند که به دنبال بهبود کیفیت زندگی و توانایی غلبه بر مشکلات هستند.

کوچینگ در زمینه‌هاي مختلفی قابل دسترسی است. یکی از روش‌هاي کوچینگ، کوچینگ سلامت است که به فرد در رسیدن به اهداف سلامتی تعیین شده کمک می‌کند و همین باعث ارتقا سلامتی می‌شود؛ مانند تغییر در رفتار و شیوه زندگی براي کاهش خطرات سلامتی و بهبود کیفیت زندگی. به عبارت دیگر، کوچینگ سلامت به بیماران کمک می‌کند تا انگیزه شروع و حفظ تغییر را پیدا کنند و عوامل موثر در رسیدن به آن را بشناسند.

هر ساله رقم بسیار بالایی از افراد به سن سالمندي می‌رسند. بنابراین پیري جمعیت جهان موضوع بسیار مهمی است، زیرا سلامت عمومی را با چالش مواجه می‌کند. به همین جهت هر آنچه که باعث ایجاد اثر مثبت بر کیفیت زندگی این گروه سنی و به تعویق انداختن بیماري مزمن و مدیریت موثر بیماري‌ها و معلولیت‌هاي موجود در افراد مسن شود از اهمیت برخوردار است.

کوچ سلامتی به سالمندان در مورد سبک زندگی سالم، رژیم غذایی و رفاه کلی آموزش می‌دهند. کوچ‌هاي بهداشت با افراد و گروه‌هاي مسن کار می کنند تا آنها را تسهیل و توانمند سازند تا به اهداف تعیین شده مربوط به سلامتی برسند.کوچ‌ها با استفاده از ابزاري مانند نقاط قوت درونی و منابع خارجی سالمندان براي ایجاد یک سبک زندگی پایدار و سالم، و تغییر رفتار به ایشان کمک می‌کنند.

کوچ‌هاي سلامت روانشناس یا روان درمانگر نیستند. هیچگونه روش‌هاي درمانی را تجویز نمی‌کنند، یا مداخلات درمانی روانشناختی را ارائه نمی‌دهند. ممکن است در برخی زمینه‌هایی که داراي مدارك فعال و معتبر ملی هستند بتوانند راهنمایی‌هاي تخصصی ارائه دهند و ممکن است منابعی را از مقامات شناخته شده ارائه دهند اما هیچ درمان پزشکی و دارویی را ارائه نمی‌کنند. کوچ‌هاي سلامت به عنوان حامی، از سالمندان در رسیدن به اهداف سلامتی و تغییر عادات سلامتی ایشان براساس اهداف خود آنها و مطابق با برنامه‌هاي درمانی که توسط کادر درمانی پزشکی براي ایشان تجویز می‌شود، پشتیبانی می‌کنند و سالمندان را براي اجراي آنها مورد تشویق قرار می‌دهند.

طبق مطالعات انجام شده بر روي عده‌اي از سالمندان، نتایج بر این گونه بود که سالمندانی که با یک کوچ سلامت در ارتباط بودند نتایج مثبت، با بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی (روحی و جسمی)، وضعیت سلامتی، خودکارآمدي و افزایش ایمن‌سازي افراد سالخورده ارزیابی شد. با اینکه موضوع کوچینگ سلامتی موضوعی بسیار جدید در تمام دنیا می‌باشد، با این حال بر اساس نتایج، کوچینگ سلامت ثابت کرد که یک راه موثر براي سالمندان است تا بتوانند از تمام توانایی خود براي رسیدن به اهداف و برنامه‌هاي سلامتیشان استفاده نمایند.